Sistema de gestió i qualitat

Dìsposem del cerfificat ISO 9001-2015, el que garanteix un sistema de control de qualitat basat en la satisfactió dels nostres clients i en la detecció i eliminació d´errors mitjançant les oportunes mesures preventives i correctives.

POLÍTICA DE GESTIÓ

  

TRANSPORTS DABAU, S.L., reconeix la necessitat i importància de la millora contínua del servei, i conscient que la qualitat ha d’oferir una garantia, ha adoptat aquest compromís implantant un sistema de gestió de la qualitat.

 Per a aconseguir la satisfacció i fidelització dels nostres clients és necessària l’aplicació de les accions establertes en la documentació del sistema, essent absolutament necessària, la implicació i participació de tot el personal de TRANSPORTS DABAU, S.L. 

El Sistema de Gestió assegura que:

  •  El servei de transport de mercaderies per carretera, compleix amb els requisits especificats i reglamentaris i satisfà les expectatives del client, i que en cas de detectar-se alguna incidència, s’apliquen les mesures necessàries per la correcció d’aquestes.
  • Utilitzen els mitjans més idonis per a conèixer i actualitzar les necessitats i expectatives dels clients que serviran de base per a establir els requisits del servei i assegurar la satisfacció d’aquestes necessitats i expectatives.
  • Es compleix amb totes les lleis i normatives aplicables a la seva activitat i amb altres requisits que es puguin subscriure  i es preocupa de que tots els proveïdors i subcontractistes compleixin les lleis i normes que els són d’aplicació.
  • Es duen a terme accions encaminades a formar, implicar, sensibilitzar i responsabilitzar a tot el personal en la consecució de la política i objectius de millora i posa en coneixement de tots els seus treballadors i a disposició de les parts interessades aquests principis per què els assumeixin, desenvolupin i incorporin en la realització de totes les seves activitats.

  

La Direcció de TRANSPORTS DABAU, S.L., assumeix tots aquests compromisos i aplica les polítiques de gestió pertinents per a implementar-los, dotant-los dels recursos necessaris per a dur-ho a terme.

 

  

Figueres, 22 de maig de 2018

 

 

La Direcció